اوقات شرعی
     
   • ایستگاه سوار حافظ

     


    مکان : ضلع جنوبی پل حافظ
    مساحت : 5000 متر مربع
    مساحت خیابان ها و جایگاهها : 3000 متر مربع
    مساحت پیاده رو ها ، فضای تجاری و ...     1000 متر مربع
    مساحت جایگاههای ویژه سوار شدن مسافر    300 متر مربع
    مساحت فضای سبز :   1000 متر مربع
    هزینه انجام شده :      بالغ بر دو میلیارد ریال
    هدف : ساماندهی مسافرین کنار جاده ای و مسافربرهای شخصی شهرهای جنوبی استان خراسان رضوی

    تعداد بازدید :7662
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: