اوقات شرعی
     
   • منابع درآمد

    طبق بند (ب ) ماده هفت اساسنامه منابع درآمد سازمان به شرح زیر می باشد :
    الف ـ درآمد ناشی از اجاره بهاء غرفه های واگذاری به شرکتهای مسافربری

    ب ـ درآمد ناشی از اجاره بهاء واگذاری غرفه های خدماتی و بهداشتی و مواد غذایی و غیره

    ج ـ درآمد ناشی از مشارکت با بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز با رعایت سایر مقررات

    د ـ دریافت اعانات و هدایا و تصویب مصادیق آن به صورت مورد به مورد توسط شورای سازمان با رعایت مقررات موضوعه

    ه _ درآمد ناشی از دریافت عوارض 5%  مسافربری که مختص ساخت پایانه مسافربری می باشد وهم اکنون
    این درآمدتوسط سازمان پایانه های مسافربری وصول وسپس از طریق شهرداری مرکز برای ساخت پروژه پایانه امام رضا(ع) هزینه میشود

    تعداد بازدید :1326
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: