اوقات شرعی
       
      • کسب عنوان نائب قهرمانی و سومی مسابقات دارت گرامیدشت هفته دفاع مقدس

        کسب عنوان نائب قهرمانی و سومی مسابقات دارت گرامیدشت هفته دفاع مقدس