اوقات شرعی
       
      • پایش مسافرین ورودی و خروجی درپایانه مسافربری

         پایش مسافرین ورودی و خروجی درپایانه مسافربری