اوقات شرعی
       
      • حضور عوامل گزارش پنج و دریافت گزارش میدانی از دبیر انجمن صنفی شرکتهای مسافربری مشهد

         حضور عوامل گزارش پنج و دریافت گزارش میدانی از دبیر انجمن صنفی شرکتهای مسافربری مشهد