اوقات شرعی
       
      • رعایت پروتکلهای بهداشتی(فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک و ضد عفونی) درپایانه های مساقربری مشهد