اوقات شرعی
 • پنج شنبه،02 بهمن 1399
 • ورود
     
   • برگزاری جلسه آموزشی وتوجیهی نیروهای حفاظت فیزیکی جهت خدمت رسانی شایسته

     برگزاری جلسه آموزشی وتوجیهی نیروهای  حفاظت فیزیکی جهت خدمت رسانی شایسته