اوقات شرعی
       
      • ضدعفونی و کندزدایی اتوبوسهای بین شهری و مسیر تردد مسافرین درپایانه مسافربری امام رضا (ع)توسط بسیج

        ضدعفونی و کندزدایی اتوبوسهای بین شهری و مسیر تردد مسافرین درپایانه مسافربری امام رضا (ع)توسط بسیج