اوقات شرعی
       
      • برگزاری جلسه اتخاذ راهکاری مناسب طرح فروش بلیت اینترنتی خارج از پایانه مسافربری

         برگزاری جلسه  اتخاذ راهکاری مناسب طرح فروش بلیت اینترنتی  خارج از پایانه مسافربری