اوقات شرعی
       
      • جلسه با مدیران ک کارشناسان حوزه IT جهت تسهیل در فرآیند طرح فروش بلیت الکترونیکی

         جلسه با مدیران ک کارشناسان حوزه IT جهت تسهیل در  فرآیند طرح فروش بلیت الکترونیکی