اوقات شرعی
       
      • جلسه بررسی راهکارهای ساماندهی آمارحوزه زیارت و گردشگری

        جلسه بررسی راهکارهای ساماندهی آمارحوزه زیارت و گردشگری