اوقات شرعی
       
      • دیدار با خبرنگاران و اعضاء روزنامه قدس.

        دیدار با خبرنگاران و اعضاء روزنامه قدس.