5°C 
اوقات شرعی
       
      • برگزاری جلسه تدوین برنامه های پایان ماه صفر در پایانه های مسافربری مشهد

          برگزاری جلسه تدوین برنامه های پایان ماه صفر در پایانه های مسافربری مشهد