5°C 
اوقات شرعی
       
      • جلسه و بازدید ریاست و کارشناسان مدیریت بازرسی و رسیدگی به شکایات شهرداری مشهد با مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری

         جلسه و بازدید ریاست و کارشناسان مدیریت بازرسی و رسیدگی به شکایات شهرداری مشهد با مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری