5°C 
اوقات شرعی
     
   • باز سازی و تسطیح گیت ورودی عوارضی پایانه مسافربری امام رضا (ع) مشهد
    خدمتی دیگر برای رانندگان و مسافران گرانقدر  شهر بهشت 
    باز سازی و تسطیح گیت ورودی عوارضی پایانه مسافربری امام رضا (ع) مشهد