5°C 
اوقات شرعی
     
   • برگزاری جلسه بسیج هنرمندان استان خراسان رضوی درسالن همایش پایانه مسافربری امام رضا (ع)

     

    افزایش همکاریهای فیما بین با حوزه های مختلف در بسیج استان .
     
     برگزاری جلسه بسیج هنرمندان استان خراسان رضوی درسالن همایش پایانه مسافربری امام رضا (ع)