5°C 
اوقات شرعی
       
      • تجهیز ایستگاه های مطالعه در پایانه های مسافربری مشهد همزمان با سفرهای تابستانی مسافرین

         تجهیز ایستگاه های مطالعه  در پایانه های مسافربری مشهد همزمان با سفرهای تابستانی مسافرین