5°C 
اوقات شرعی
       
      • جلسه و بازدید فرمانده سازمان بسیج کارمندان سپاه استان جناب سرهنگ کمالی و فرمانده بسیج حوزه 2 ادارات مشهد و فرماندهان پایگاههای مقاومت بسیج مناطق وسازمانهای وابسته به شهرداری مشهد از پایانه مسافربری مشهد

         جلسه و بازدید فرمانده سازمان بسیج کارمندان سپاه استان جناب سرهنگ کمالی و  فرمانده بسیج حوزه 2 ادارات مشهد و فرماندهان پایگاههای مقاومت بسیج مناطق وسازمانهای وابسته به شهرداری مشهد از پایانه مسافربری مشهد