5°C 
اوقات شرعی
       
      • برگزاری مراسم افطاری ساده در پایانه مسافربری امام رضا (ع)

         برگزاری مراسم افطاری ساده در پایانه مسافربری امام رضا (ع)