25°C 
اوقات شرعی
       
      • مراسم معارفه معاون فنی و اجرایی و روسای ادارات برنامه ریزی و توسعه و روابط عمومی سازمان

        مراسم معارفه معاون فنی و اجرایی و روسای ادارات برنامه ریزی و توسعه و روابط عمومی سازمان