0°C 
اوقات شرعی
       
      • روند تکمیل ایستگاه سوار میثاق