5°C 
اوقات شرعی
     
   • رضوانی
    رضوانی
    نام و نام خانوادگی : آقای رضوانی
    سمت : مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری
    مدت خدمت از : ۱۳۷۰/۰۹/۰۱تا ۱۳۷۱/۰۹/۰۱